โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ