โครงการปรังปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 7

โครงการปรังปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 7