โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ 4