โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ 6

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ ๖