โครงการก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดงมะไฟ หมู่ 1

โครงการก่อสร้างฝายห้วยดง บ้านดงมะไฟ หมู่ 1