โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ 1