กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ

กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  24  พฤษภาคม  2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 402,900.- บาท (สี่แสนสองพันเก้าบาทถ้วน)โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องทำงานสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

2.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลางถุงละ 6.58.- บาท (หกบาทห้าสิบแปดสตางค์) จำนวน 51,958 ถุงราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  15  พฤษภาคม  2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการขุดลอกลำห้วยเดียก บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 497,400.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)โครงการงานชลประทาน ลำห้วยเดียก บ้านดงมะไฟ ม.1

2.โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถผ่านได้) ลำห้วยเรือ บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 502,100.- บาท (ห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)โครงการก่อสร้างงานชลประทาน ลำห้วยเรือ บ้านโพนก้างปลา ม.2

3.โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดรถผ่านได้)ลำห้วยซัน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 367,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)โครงการก่อสร้างงานชลประทาน ลำห้วยชัน บ้านดงขวาง ม.3

4.โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถผ่านได้) ลำห้วยปุ๊ตอนบน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 422,100.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)โครงการงานชลประทาน ลำห้วยปุ๊ตอนบน บ้านเหล่านกยูง ม.6

5.โครงการปรับปรุงคันดินลำห้วยโศกเพื่อพื้นที่การเกษตร  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  7  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 416,800.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)โครงการงานชลประทาน ลำห้วยโศก บ้านหนองไผ่ ม.7

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1  ราคากลาง 499,900 .- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)โครงการก่อสร้างถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1

2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3  ราคากลาง  139,400.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓

3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านน้อย) ราคากลาง  353800.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านน้อย)

4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ราคากลาง  344,900.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒

5.โครงการปรับปรุงถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง  ราคากลาง  109,000 .- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)โครงการปรับปรุงถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ช่วง

6.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11  ราคากลาง 62,300 .- บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา ม.11

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  7  เดือนพฤษภาคม 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง  หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 (สายรอบดอนปู่ตา)

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  3  เดือนพฤษภาคม 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8

3.จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่แม่บทตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตำบลดงมะไฟจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่แม่บทตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  6  เดือนมีนาคม 2561ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11 สายรอบดอนปู่ตาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา ม.11

2.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

3.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.12

4.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลาหมู่ที่ 2 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339-วัดศรีไพสณฑ์)ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา ม.2

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  12  เดือนมกราคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ.pdf (69 downloads)

1.โครงการขุดลอกลำห้วยทุ่งช้างตาย  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11 ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยทุ่งช้างตาย-บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา-หมู่ที่-๑๑.pdf (64 downloads)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  28  เดือนธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-5.pdf (59 downloads)

1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ .pdf (54 downloads)

2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๐.pdf (54 downloads)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  27  เดือนธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-.pdf (59 downloads)

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก-ม.1.pdf (62 downloads)

2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 (ซอยกำนันเกิ่ง) ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน-บ้านดงมะไฟ-ม.1ซอยกำนันเกิง.pdf (53 downloads)

3.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน-บ้านดงน้อย-หมู่ที่-9.pdf (61 downloads)

4.โครงการงานขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำขังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 งานขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน-บ้านหนองไผ่-หมู่ที่-7.pdf (55 downloads)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  26  เดือนธันวาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-4.pdf (55 downloads)

1.โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 64-1 (บ้านดงมะไฟ – บ้านโพนก้างปลา) ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง-สน.ถ-64-1บ้านดงมะไฟ-บ้านโพนก้างปลา-งบกลาง.pdf (48 downloads)

2.โครงการปรับปรุงถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านดงขวาง – บ้านนากับแก้  ปรับปรุงถนนคันดินผิวจราจรลูกรังเพื่อกาเกษตร-ดงขวาง-นากับแก้.pdf (50 downloads)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  19  เดือนธันวาคม 2560 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กถนนสายดงมะไฟ-โพนก้างปลา-บ้านดงมะไฟ-หมู่ที่-1.pdf (61 downloads)

1.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กถนนสายดงมะไฟ – โพนก้างปลา บ้านดงมะไฟ  หมู่ที่ 1 งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล้ก-ถนนสายดงมะไฟ-โพนก้างปลา.pdf (54 downloads)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  1  เดือนธันวาคม 2560 ประกาศซื้อนม.pdf (48 downloads)

1.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 ซี ซี ชนิดถุง จำนวน 61 วันทำการ ให้กับโรงเรียน 6 แห่ง เอกสารแนบท้าย-นมโรงเรียน.pdf (49 downloads) ราคากลาง.pdf (52 downloads)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  21 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-1.pdf (55 downloads)

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ  หมู่ที่ 1  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านดงมะไฟ-หมู่ที่-1.pdf (57 downloads)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  19 เดือนกันยายน 2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ.pdf (62 downloads)

1.โครงการขุดลอกลำห้วยตาลตอนบน บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 12  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 382,400.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการขุดลอกลำห้วยด่านบ่วง-บ้านหนองไผ่-ม.12-1.pdf (57 downloads)

2.โครงการขุดลอกลำห้วยด่านบ่วง  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 318,200.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โครงการขุดลอกลำห้วยตาลตอนบน-บ้านหนองไผ่-ม.12-.-1.pdf (59 downloads)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  15 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-3.pdf (56 downloads)

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกยูง  หมู่ที่ 6  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 197,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านเหล่านกยูง-ม.6.pdf (56 downloads)

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแดง  หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,100.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน-บ้านโพนแดง-หมู่ที่-8.pdf (55 downloads)

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 198,500.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านดงมะไฟ-ม.1.pdf (51 downloads)

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านนาแก-ม.4.pdf (56 downloads)

5.โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน-บ้านหนองไผ่-ม..7.pdf (54 downloads)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ วันที่  12 เดือนกันยายน 2559 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ-2.pdf (84 downloads)

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากับแก้  หมู่ที่ 5  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 194,900.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน-บ้านนากับแก้-ม.5.pdf (53 downloads)