โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวาง หมู่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงขวางหมู่ 3