กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒