แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 61

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 61

ส่วนที่-1-แผนปฏิบัติการป้องกันฯ-อบต.ดงมะไฟ

ส่วนที่-2-แผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่-3-รายละเอียดโครงการ-ตามมิติ