ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

…ระบบงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก…


โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

  
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก


ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)


แบบรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเอง (ป.ต.อ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ระบบบันทึกข้อมูลอัตรากำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)