แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น