ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างส่วรราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559