korakod srisungnoen

ประกาศรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2559-2561) รอบเดือนธันวาคม ประจำปี 256… Read More »ประกาศรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2… Read More »ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560-2563

ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ประกา… Read More »ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560-2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี… Read More »ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563