ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ