โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ครั้งที่ 2

โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2