คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง  ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ