คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล