คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน