โครงการประชาร่วมใจ ลดปัญหาไข้เลือดออกในหมู่บ้านปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ชมรม อสม. รพ.สต. ดงมะไฟ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันก่อนและหลังการเกิดโรคไข้เลือดออก โครงการประชาร่วมใจ ลดปัญหาไข้เลือดออกในหมู่บ้านปีงบประมาณ 2564 ณ รพ.สต.ดงมะไฟ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายอุดร อุมภูธร) ผู้กล่าวรายงาน…