การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลดงมะไฟ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้มีการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นของตำบลดงมะไฟขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลดงมะไฟได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอแผนงานเพื่อพัฒนาตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้รวบรวมความคิดเห็นในการประชาคมเพื่อนำไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป