โครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดและอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7

กิจกรรมโครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดและอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ 4 มีนาคม 2564
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ งบประมาณปี 2564