โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านดงมะไฟ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศพด.บ้านดงมะไฟ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ งบประมาณปี 2564