โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)