โครงการขุดลอกลำห้วยทุ่งช้างตาย บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)