ประกาศขยายกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔