กองสวัสดิการสังคม ออกสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับกำนันประสิทธิ์ วงศ์เตชะ แลผู้นำท้องที่

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2563  กองสวัสดิการสังคมออกสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน  1  ราย ร่วมกับกำนันประสิทธิ์  วงศ์เตชะ  และผู้นำท้องที่ในพื้นที่  บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา  หมู่ที่  11