ประเมินประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและรองรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ต่อไป