โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7