โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9