กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) โดยกรมบัญชีกลาง