ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

สิทธิของผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟตามทะเบียนบ้าน

3. มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟกำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ตาย

2. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ

1. การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

2. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม

3. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการอื่นตามที่

6. คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ เช่น การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตามทะเบียนบ้าน

3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการยื่นขอ

คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจ  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  กำหนด โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

งานบริการของ อบต.ดงมะไฟ สำหรับผู้พิการ

อบต.ดงมะไฟ  อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในการนำส่งเอกสารต่อเพื่อทำจัด/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดสกลนคร  โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้องนำเอกสารมายื่น ณ อบต.ดงมะไฟ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายคนพิการ จำนวน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด

กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการ  ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

 

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ผู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอด โดยนำเอกสารมายื่น ณ อบต.ดงมะไฟ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์

 

เบี้ยยังชีพที่ได้รับ

ผู้สูงอายุ

1. อายุ  60 – 69  ปี   ได้รับ   600    บาท

2. อายุ  70 – 79  ปี   ได้รับ   700    บาท

3. อายุ  80 – 89  ปี   ได้รับ   800    บาท

4. อายุ  90  ปีขึ้นไป   ได้รับ  1,000  บาท

ผู้พิการ

ได้รับ เดือนละ  800  บาท

ผู้ป่วยเอดส์

ได้รับ เดือนละ  500  บาท