อบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับศักยภาพโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน นา ดงนกยูงได๋ และกลุ่มเฮือนกับแก้โฮมสเตย์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับศักยภาพโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพโฮมสเตย์ ให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการท่องเที่ยว สร้างจุดขายที่พักตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร สุขภาพ และยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านนากับแก้ หมู่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร