แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

แจ้งประชาสัมพันธื เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มอบรมวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ