ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ภ.ด.ส.3 ปี 2566