ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566