เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด อบต.ดงมะไฟ

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี่

แบบคำร้องขอลงทะเบียน(ดร.01)
แบบรับรองสถานะครัวเรือน(ดร.02)
แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.03)
แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06)

 

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 12

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 11

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 10

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 9

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 8