43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43ITA65รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6M

43ITA65เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

43ITA65รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6M

43ITA64รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6M

43ITA63รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน12M

43ITAตรวจสอบดุลพินิจ

43OITดงมะไฟ

43เจตจำนงสุจริต

เอกสารแนบ

คู่มือแนวทางดำเนินมาตรการ (Guideline/User Manual Handbook)