35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

จัดประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 2564

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.ดงมะไฟ พร้อมทั้งหอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2564 ในการประชุมนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าปีแล้วมา

 

กิจกรรมแสดงเจตจำนง

นายไพโรจน์ คุนาวิภาตตระกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พนักงาน ลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero  Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ