คำถามที่พบบ่อยมากที่สุด

titel ฟอรั่ม Q&A คำถามที่พบบ่อยมากที่สุด

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #3322 Reply
  Super admin
  Keymaster

  ถาม: ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  ตอบ: สำเนาบัตรประชาชน

  ถาม: ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้
  ตอบ: 60 ปี บริบูรณ์

  ถาม: สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไร และจะได้รับเงินผู้สูงอายุหลังจากขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่
  ตอบ: 1. สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภาย วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี
  2.หลังขึ้นทะเบียนแล้วจะรับเงินปีงบประมาณถัดไป เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม

  ถาม: สามารถติดต่อ อบต.ได้ทางไหนบ้างค่ะ
  ตอบ: โทรศัพท์ : 042-707342

  ถาม: วิสัยทัศน์ ของ อบต.ดงมะไฟ คืออะไรค่ะ
  ตอบ: “ตำบลดงมะไฟร่มเย็น มุ่งเน้นเกษตรกรรม
  นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

  ถาม: facebook ของ อบต.ดงมะไฟ คืออะไร
  ตอบ: อบต.ดงมะไฟ

  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่
  1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
  4.2 สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
  4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป
  5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
  6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
  7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
  8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคมาอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วย อัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

  • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 3 years, 3 months มาแล้ว โดย Super admin
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
ตอบกลับไปยัง: คำถามที่พบบ่อยมากที่สุด
ข้อมูลของคุณ: