โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว

วันที่  14  กันยายน  2565  นางสาวสุภาวดี  ตระกูลศรสูรย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  มอบหมายให้  นายบุญธาตุ  บาลวงศ์ษา  รองนายกฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาสตรี  “หลักสูตรการแปรรูปเห็ดฟาง”  ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  โดยมีนายสร้อย  ภูลาด  รองนายก  อบต.  นายไพโรจน์  พลธิราช  ปลัด  อบต.ดงมะไฟ  นางสาวพัชรีภรณ์  ไตรธิเลน  เลขานุการนายก  อบต.  นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา  ผอ.กองคลัง  และนายชุมศักดิ์  แสนนาม  นายช่างโยธา  ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการในครั้งนี้ด้วย