โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2566 “

โครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2566 ”
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2566 “กิจกรรมอบรมให้
ความรู้มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและนวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมเดินรณรงค์
สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย” โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ประชาชนตำบลดงมะไฟ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ
พร้อมข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์
ประชาชนถึงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ รวมถึงการแจก
ทรายกำจัดลูกน้ำให้กับประชาชน #กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฆาตกรร้ายในบ้านคุณ