คณะผู้บริหาร


นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
โทร.083-289-2999


นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
โทร. 089-5774346

นายสร้อย   ภูลาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
โทร. 082-8544775
นางสุปราณี  หาญกล้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงมะไฟ
โทร. 086-221-3830
 

 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

นายไพโรจน์ พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
โทร.083-3390099

นางสาวอรอุมา  ไตรภพ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
โทร.090-6195889

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

“ตำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  
นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ไฟฟ้าหรือแสงส่องสว่าง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๗. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *