โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2565 ครั้งที่ 2

โอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2565 ครั้งที่ 2