โอนงบประมาณปี 2562

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่1

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่2

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่3

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่4

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่5

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่6

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ  ครั้งที่7

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่8

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่9

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่10

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่11

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่12

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่13

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่14

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่15

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่16

โอนงบประมาณปี 2562 อบต.ดงมะไฟ ครั้งที่17