สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561