รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖