ประชุมลงมติคัดเลือกพนักงานดีเด่น อบต.ดงมะไฟ

ประชุมลงมติคัดเลือกพนักงานดีเด่น อบต.ดงมะไฟ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 256๑ และมีมติโดยที่ประชุมว่า ให้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคม หลักจากประเมินขั้นเงินเดือนแล้วเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยะธรรมในการปฏิบัติราชการ