ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. …

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. …