การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล